Privacy

Privacyverklaring SPA Domburg

 

Over ons privacybeleid

SPA Domburg geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website spadomburg.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van SPA Domburg. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverklaring

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Websitesoftware

Onze website is ontwikkeld met software van Nedbase B.V. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Nedbase heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Nedbase is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

 

Webhosting Dootall

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Dootall B.V. Dootall verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Dootall heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Dootall is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Dootall. Dootall zal uw naam en e- mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door Byte beveiligd opgeslagen. Dootall kan gebruik maken van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e- mails worden geopend en gelezen. Dootall behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Campaignmonitor
Onze website maakt gebruik van Campaignmonitor, een derde partij die het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Campaignmonitor zal uw naam en e- mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail nieuwsbrief die via Campaignmonitor is verzonden ziet u de ‘unsubscribe/uitschrijven’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail nieuwsbrieven meer van ons ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Campaignmonitor beveiligd opgeslagen. Campaignmonitor maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e- mails worden geopend en gelezen. Campaignmonitor behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Webhost
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Zeelandnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Zeelandnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Boekingssystemen
Voor het afhandelen van online reserveringen maken wij gebruik van het platform X-Plan online van Dimmbizz. Ze verwerken uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw eventuele betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.  Ze hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan SPA Domburg op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u gast van ons bent. Dit betekent dat wij uw gastenprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw gastenprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een email te sturen naar privacy@badhotel.com.

 

Cookies Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

 

Cookies van derde partijen
Via onze website worden cookies geplaatst van Facebook.

 

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens
SPA Domburg/Badhotel Domburg
Domburgseweg 1a
4357 BA Domburg
Nederland
T 0118 588 888

 

Contactpersoon voor privacyzaken
Ankie Vermeulen
privacy@badhotel.com

 

Deel deze pagina